اعتبار واعتباردهنده:

وظیفه حسابرس مستقل و حسابرسی اعتبار بخشیدن یا در حقیقت اعتبار بخشیدن بیشتر به صورتهای مالی است که مدیریت شرکت این صورتها را جهت استفاده ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی ارائه می دهند.منظور ازاعتبار این است که صورتهای مالی می توانند باور شوند و اتکا به آنها با توجه به حصول اطمینان نسبی و نه اطمینان مطلق می باشد.

استفاده از واژه حسابرسی شده در گزارش حسابرسی ودر مورد صورتهای مالی به این معناست که صورتهای مالی اساسی شرکت ویادداشتهای توضیحی همراه آن توسط حسابرس یا حسابرسان مستقل (در ایران توسط حسابرس رسمی)حسابرسی شده است .

انواع حسابرسی :

الف : حسابرسی صورتهای مالی :

 منظور تهیه و تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکت با استفاده از استانداردهای حسابرسی و با معیار اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری می باشد .

استفاده کنندگان گزارشی که بر اساس حسابرسی صورتهای مالی تهیه می شود می تواند شامل مدیریت ، سهامداران ، اعتباردهندگان ، دولت و سایر اشخاص باشد .

ب: حسابرسی رعایت :

 حسابرسی رعایت در حقیقت حسابرسی است که بر اساس ضابطه یا قانون یا استانداردی که مورد نظر استفاده کننده است انجام می گیرد مثل کار انجام شده توسط ممیزین مالیاتی که صورتهای مالی شرکت را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی می کند.

ج : حسابرسی عملیاتی :

 عبارت است از بررسی قسمتهای خاص یا مشخص شده از سازمان به منظور اندازه گیری کارایی (میزان موفقیت و بهترین استفاده از منابع در اختیار قسمت ) واثر بخشی (موفقیت در رسیدن به هدفها و مسئولیت های تعیین شده ) است . حدود حسابرسی عملیاتی از روی نمودار سازمان و توسط دستور مدیریت یا هیات مدیره تعیین می شود . چون حسابرسی عملیاتی دارای ضوابط وقواعد واستانداردهای مشخصی  نمی باشد . در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت حرفه ای بیشتری می باشد . معمولا پس از اینکه حسابرسی عملیاتی انجام شد گزارش یا گزارشهایی در جهت بهبود عملیات توسط حسابرسان عملیاتی به مدیریت یا هیات مدیره شرکت ارائه خواهد شد .

 

د: حسابرسی قانونی :

هدف از حسابرسی قانونی کشف انواع فعالیتهای متقلبانه و یا جلوگیری از وقوع آنهاست مثل کشف تقلبهای اداری

 

حسابرسی مدیریت:

هدف از حسابرسی مدیریت تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری و همچنین انطباق عملکرد مدیران واحدهای تجاری با سیاستهای سازمان می باشد.

+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 22 |