عنوان کتاب: حسابداری مدیریت

نوشته: شیم سیگل
ترجمه: پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
عنوان اصلی: Schaums Otlines. Managerial Accounting 2nd ed
فهرست مطالب: مقدمه سازمان
مقدمه مترجم
فصل اول: حسابداری مدیریت در یک بنگاه
فصل دوم: مفاهیم بهای تمام شده، واژه ها و طبقه بندی ها
فصل سوم: تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده
فصل چهارم: بهای تمام شده - حجم - سود و تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
فصل پنجم: اقلام مربوط بهای تمام شده در تصمیمات غیرجاری
فصل ششم: بودجه بندی برای برنامه ریزی سود
فصل هفتم: حسابداری مسئولیت، هزینه یابی استاندارد و تسهیم هزینه ها
فصل هشتم: ارزیابی عملکرد، قیمت گذاری انتقالی و عدم تمرکز
فصل نهم: بودجه بندی سرمایه ای
فصل دهم: روش های کمی در حسابداری مدیریت
فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی و صورت گردش وجوه نقد
فصل دوازدهم: روش های هزینه یابی، تسهیم هزینه ها و محصولات مشترک
فصل سیزدهم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC، JIT و TQM
جداول ضمیمه
واژه نامه

 
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 13 |