نمونه سوال امتحانی اصول حسابداری ۳

 

                            (حسابداری شعب)

 

شرکت ایران زمین واقع در تهران شعبه ای در لاهیجان دارد مبادلات شعبه در طی سال جاری به شرح زیر میباشد.

1- ارسال وجه نقد از مرکز  به شعبه به مبلغ 000/400 ریال

2- ارسال کالا از مرکز  به شعبه به مبلغ 000/000/1  ریال

3- شعبه 000/100 ریال کالا به صورت نسیه خریداری نمود.

4- فروش نسیه شعبه 000/800/1 ریال می باشد.

5- کالای برگشتی به مرکز 000/50 ریال می باشد.

6- وصول مطالبات از مشتریان 000/600/1 ریال توسط شعبه

7- پرداخت مبلغ 000/80 ریال بابت خرید نسیه کالا بند 3

8-  پرداخت هزینه اجاره توسط شعبه به مبلغ 000/500 ریال

9- دریافت یاداشتی از اداره مرکزی مبنی بر پرداخت 000/90 هزینه حقوق به کار کنان شعبه توسط اداره مرکزی

10- ارسال وجه نقد به مبلغ 000/950 ریال به اداره مرکزی

11- یکی از مشتریان که به شعبه بدهی داشت مبلغ 000/50 ریال مستقیما به ادره مرکز ی پرداخت نمود.

12- م.کالای پایان دوره شعبه 000/200 ارزیابی شده است.

مطلوبست : ثبت عملیات فوق در دفاتر شعبه و مرکز ( سیستم غیر متمرکز) به روش بهای تمام شده

+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 2 |

            نمونه سوال امتحانی اصول حسابداری ۳

 

                            (نقطه بی تفاوتی قیمت)

 

با توجه به ارقام و اطلاعات زیر نقطه بی تفاوتی قیمت را حساب کنید.

اقلام متغیر بهای تمام شده یک واحد محصول  600 ریال

اقلام ثابت بهای تمام شده  000/000/12ریال

تعداد فروش فعلی محصول  000/50  واحد

قیمت فروش فعلی یک واحد900 ریال

قیمت فروش جدید یک واحد100/1 ریال
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 2 |

نمونه سوال امتحانی زبان تخصصی

با توجه به اطلاعات زیر فروش خالص موسسه حسابان را به دست آورید.

Machinery  300$                                            supplies    340$
Merchandise inventory, janury     500$            Rent expense     150$
Purchases returns and allowances   100$         Purchases   2000$
purchases discounts  400$                              Depreciation expense 200$
Add:freight-in  50$                       Merchandise inventory December  150$
Groos profit   5500$                                     doubtful debt expense  330$

متون زیر را ترجمه کنید.

- adequate disclosure means that financial statement should include any financial fact necessary for the users to interpret the statement properly

- an assumption by accountant that the dollar is a stable unit of measure such as the mile or the gallon. A simplifying assumption that permits adding or subtracting dollar amounts originating in different time periods.unfortunately the assumption technically is incorrect and may seriously distort accounting information during periods of severe inflation

 -the double-entry system of accounting takes its name from the fact that every business transaction is recorded by two sets of entries:(1) debit entries to one or more accounts and (2) credit entries to one or more accounts. In recording any transaction the total dollar amount of the debit entries must equal the total dollar amount of the credit entries 

- under accrual accounting revenue ia recognized when is earned and expenses are recognized in the period in which they contribute to the generation of revenue.under the cash basis on the other hand revenue ia recognized when cash is received and expenses are recognized when cash payments are made.the accrual basis gives a better measurement of profitability than doas the cash basis because the accrual basis associates the determination of income with the underlying earning process

+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 19 |

               نمونه سوال امتحانی اصول حسابداری ۳

 

                            (هزینه یابی مرحله ای)

 

شرکت سینا که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می نماید دارای دو دایره تولیدی میباشد. اطلاعات بهمن ماه شرکت فوق به شرح ذیل می باشد.

 

  شرح                                   دایره الف                         دایره ب


م. کالای در جریان ساخت ابتدای دوره: 2000 وا حد            2000 واحد

هزینه انتقالی از دایره قبل                         --                  460۰ ریال

مواد اولیه                          2000 ریال(100% تکمیل)        3200ریال(80% تکمیل)

هزینه های انتقالی             900 ریال(60%تکمیل)             800 ریال(40% تکمیل)

اقدام به تولید                     30000 واحد                         29000 واحد

مواد اولیه مصرفی               30968ریال                           56580 ریال 

واحدهای تکمیل و انتقال یافته   2900۰                            30000 واحد

م.کالای در جریان ساخت پایان دوره : 3000 وا حد               1000 واحد

مواد اولیه                    90%                                        50%

بهای تبدیل                 50%                                         30%

مطلوبست : جدول تخصیص هزینه های دایره الف و ب با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده.

 

+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 18 |