نمونه سوالات تستی مدیریت مالی(1) - بخش دوم

- هزينه متغير ساخت براي هر قوطي محصول در سال 69 معادل 500 ريال بوده است. اگر در سال 70 سطح هزينه ها 10% کاهش و حجم توليد 10% افزايش يابد، هزينه متغير هر قوطي در سال 70 چقدر خواهد بود

الف) 400               ب) 450                 ج) 295                      د) 500  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 1 |

نمونه سوالات تستی مدیریت مالی(1) همراه با پاسخنامه

1- کداميک از جملات زير صحيح است؟
الف) هدف حداکثر کردن سود يا زمان رابطه دارد
ب) حداکثر کردن ثروت با سود بلند مدت رابطه دارد
ج) حداکثر کردن ثروت يا سود کوتاه مدت رابطه دارد
د) کاهش دادن ريسک از اهداف مدير مالي نيست

2- ارزش زماني پول بستگي دارد به :

الف) نرخ بهره اقتصاد
ب) تورم و رکود اقتصادي
ج) تغييرات و تحولات اقتصادي و سياسي
د) هر سه مورد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 15 |